Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Birthdays

Birthday - tipishkum
Was Born - kii nihtawahkiw

Dale kii tipishkum li kaynz di fevriyii.
Lionel kii nihtawahkiw li set di fevriyii.
Armand kii nihtawahkiw li jhis neuf di jooyet.
Ernest kii nihtawahkiw li vaent neuf di septaambr.
Tanya kii tipishkum li trwaa di jwaen.
Iesha kii tipishkum li neuf d'aaoo.
Muriel kii tipishkum li katorz di disaambr.
Gerry kii tipishkum li pramyii di noovaambr.
Laurie kii nihtawahkiw li vaen set di mii.
Wiishta Jason tipishkum li vaen trwaa di fevriyii.
Lanny tipishkum li jizwit di jwaen.
Janet kii nihtawahkiw li wit di disaambr.
Cory tipishkum li vaent kaatr d'oktobr.
Josie kii tipishkum li vaen deu d'avrii.
Vince kii nihtawahkiw li jizwit d'aaoo.
Octavia kii nihtawahkiw li vaenwit di disaambr.
Melodie kii nihtawahkiw li trwaa di noovaambr.
Christy ki nihtawahkiw li traant yayn di disaambr.
Tina kii nihtawahkiw li trayz di jooyet.
Check Answers << Previous Next >>