Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Waypina la kwashoondrii.
Shaapoopata la saarviyett.
Api daan la shayzh damoor.
Miitshoowuk daan la taab.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Aen naarlozh shayr.
Nipaa daan li pchi lii.
Kishiipayaakanay.
Li stereo aashta sur la kornish.
Laarlozh ni payhtawow.
Taanday moon kriyoon?
La laamp ni waapahtayn.
Ka paatinayn la saarviyett.
Taanday li computer?
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Payyishinamowin la saarviyett.
Taanday ma pleum?
Oohiin trwaa miirway.
Laarlozh shaywew.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Check Answers << Previous Next >>