Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Taanday ma pleum?
Miitshoowuk daan la taab.
Laarlozh shaywew.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Taanday moon kriyoon?
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Aen naarlozh shayr.
Kishiipayaakanay.
Ka paatinayn la saarviyett.
Oohiin trwaa miirway.
Laarlozh ni payhtawow.
Li stereo aashta sur la kornish.
Waypina la kwashoondrii.
Taanday li computer?
Payyishinamowin la saarviyett.
Api daan la shayzh damoor.
Nipaa daan li pchi lii.
Shaapoopata la saarviyett.
La laamp ni waapahtayn.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Check Answers << Previous Next >>