Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Shaapoopata la saarviyett.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Kishiipayaakanay.
Ka paatinayn la saarviyett.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Miitshoowuk daan la taab.
Oohiin trwaa miirway.
Laarlozh shaywew.
Nipaa daan li pchi lii.
Payyishinamowin la saarviyett.
Laarlozh ni payhtawow.
Taanday li computer?
Waypina la kwashoondrii.
La laamp ni waapahtayn.
Taanday ma pleum?
Li stereo aashta sur la kornish.
Taanday moon kriyoon?
Aen naarlozh shayr.
Api daan la shayzh damoor.
Check Answers << Previous Next >>