Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Kishiipayaakanay.
Li stereo aashta sur la kornish.
Nipaa daan li pchi lii.
Taanday moon kriyoon?
Laarlozh shaywew.
La laamp ni waapahtayn.
Miitshoowuk daan la taab.
Shaapoopata la saarviyett.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Taanday li computer?
Piikishkwaywuk daan la phone.
Aen naarlozh shayr.
Oohiin trwaa miirway.
Waypina la kwashoondrii.
Api daan la shayzh damoor.
Ka paatinayn la saarviyett.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Payyishinamowin la saarviyett.
Taanday ma pleum?
Laarlozh ni payhtawow.
Check Answers << Previous Next >>