Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Laarlozh ni payhtawow.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Li stereo aashta sur la kornish.
Api daan la shayzh damoor.
La laamp ni waapahtayn.
Taanday li computer?
Nipaa daan li pchi lii.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Kishiipayaakanay.
Payyishinamowin la saarviyett.
Miitshoowuk daan la taab.
Waypina la kwashoondrii.
Laarlozh shaywew.
Taanday ma pleum?
Piikishkwaywuk daan la phone.
Oohiin trwaa miirway.
Ka paatinayn la saarviyett.
Shaapoopata la saarviyett.
Taanday moon kriyoon?
Aen naarlozh shayr.
Check Answers << Previous Next >>