Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Buildings 1

Ita lii poliss ka atooshkaychik.
Ita lii vyeu pi lii vyey ka wiikichik.
Ita ka kishkayhtamihk.
Ita lii baanjii ka itoohtaychik ka kaashchitinikaashoochik.
Ita toon aarzhaan ka manaachihut.
Ita li payr ka nahtoohtawut.
Ita ka nootinahkik li feu ka atooshkaychik.
Ita ka li kurliihk.
Ita dii daan ka ooshtaachik.
Ita li koffii ka minikwayyen.
Ita ka itoohtayhk ka aahkoshihk.
Ita lii paraan ka itoohtahaachik leu zaanfaan ka atooshkaychik.
Ita lii kaandii ka atawayhk.
Ita ka nipaayen ka otaapaashooyen.
Ita ka shooshkwatahayhk.
Check Answers << Previous Next >>