Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Buildings 1

Ita dii daan ka ooshtaachik.
Ita ka shooshkwatahayhk.
Ita ka itoohtayhk ka aahkoshihk.
Ita ka nipaayen ka otaapaashooyen.
Ita ka li kurliihk.
Ita ka nootinahkik li feu ka atooshkaychik.
Ita toon aarzhaan ka manaachihut.
Ita ka kishkayhtamihk.
Ita li payr ka nahtoohtawut.
Ita lii paraan ka itoohtahaachik leu zaanfaan ka atooshkaychik.
Ita li koffii ka minikwayyen.
Ita lii vyeu pi lii vyey ka wiikichik.
Ita lii baanjii ka itoohtaychik ka kaashchitinikaashoochik.
Ita lii poliss ka atooshkaychik.
Ita lii kaandii ka atawayhk.
Check Answers << Previous Next >>