Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Buildings 1

Ita ka nootinahkik li feu ka atooshkaychik.
Ita ka li kurliihk.
Ita ka kishkayhtamihk.
Ita lii poliss ka atooshkaychik.
Ita lii vyeu pi lii vyey ka wiikichik.
Ita ka nipaayen ka otaapaashooyen.
Ita ka shooshkwatahayhk.
Ita dii daan ka ooshtaachik.
Ita lii kaandii ka atawayhk.
Ita li koffii ka minikwayyen.
Ita lii paraan ka itoohtahaachik leu zaanfaan ka atooshkaychik.
Ita li payr ka nahtoohtawut.
Ita lii baanjii ka itoohtaychik ka kaashchitinikaashoochik.
Ita toon aarzhaan ka manaachihut.
Ita ka itoohtayhk ka aahkoshihk.
Check Answers << Previous Next >>