Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Payta li jigger oota.
Ooshaam noo timiiw oota.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Mischaytiwuk li dorrii.
Dowapaynew la ray.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Gii atamow enn ray.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Check Answers << Previous Next >>