Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Payta li jigger oota.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Gii atamow enn ray.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Dowapaynew la ray.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Ooshaam noo timiiw oota.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Mischaytiwuk li dorrii.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Check Answers << Previous Next >>