Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Payta li jigger oota.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Dowapaynew la ray.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Gii atamow enn ray.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Mischaytiwuk li dorrii.
Ooshaam noo timiiw oota.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Check Answers << Previous Next >>