Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Poor kiiya
Ta bloond/Ta jang
Ooma moon keur kanawaymisho
Ki kiishkwayhin
Mishchayt ki shakiiyitin
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Kiiya pikoo poor niiya
Ki kischi shaakiihitin
Niiya ooshchi
Ki wiishinakooshin
Mochikihtaa
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Oota toon keur aashta
Poor kiiya moon amoor
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Kishchiitaymitin taapitow
Enn bel joornii di keur
Ka shakihitin poor toozhoor
Kishchiitaymitin
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Oochaymin
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Kaaya kooshta ki shakihitin
Check Answers << Previous Next >>