Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Oochaymin
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Ki wiishinakooshin
Ki kiishkwayhin
Ki kischi shaakiihitin
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Niiya ooshchi
Kiiya pikoo poor niiya
Ooma moon keur kanawaymisho
Poor kiiya moon amoor
Mochikihtaa
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Enn bel joornii di keur
Kaaya kooshta ki shakihitin
Mishchayt ki shakiiyitin
Kishchiitaymitin taapitow
Ta bloond/Ta jang
Ka shakihitin poor toozhoor
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Oota toon keur aashta
Kishchiitaymitin
Poor kiiya
Check Answers << Previous Next >>