Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Kiiya pikoo poor niiya
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Mochikihtaa
Ka shakihitin poor toozhoor
Enn bel joornii di keur
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Mishchayt ki shakiiyitin
Ki kiishkwayhin
Oota toon keur aashta
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Niiya ooshchi
Ki wiishinakooshin
Kaaya kooshta ki shakihitin
Kishchiitaymitin taapitow
Ki kischi shaakiihitin
Poor kiiya moon amoor
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Poor kiiya
Oochaymin
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Ta bloond/Ta jang
Kishchiitaymitin
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Ooma moon keur kanawaymisho
Check Answers << Previous Next >>