Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Mishchayt ki shakiiyitin
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Kishchiitaymitin taapitow
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Ooma moon keur kanawaymisho
Poor kiiya
Niiya ooshchi
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Mochikihtaa
Kaaya kooshta ki shakihitin
Kishchiitaymitin
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Poor kiiya moon amoor
Ta bloond/Ta jang
Oochaymin
Ki kiishkwayhin
Ki kischi shaakiihitin
Enn bel joornii di keur
Ka shakihitin poor toozhoor
Kiiya pikoo poor niiya
Ki wiishinakooshin
Oota toon keur aashta
Check Answers << Previous Next >>